Studia podyplomowe: Genealogia. Teoria i praktyka

Studia adresowane są głównie do osób, które zawodowo trudnią się szeroko pojętymi badaniami genealogicznymi, tj. pracowników firm, organizacji i towarzystw zajmujących się komercyjnym świadczeniem usług genealogicznych, ale także do pracowników instytucji kultury, muzeów, izb pamięci i bibliotek, członków i animatorów organizacji i towarzystw regionalnych, historyków oraz pasjonatów, którzy z pietyzmem badają najczęściej niewielkie społeczności lokalne. Studia są przygotowane z myślą o tych, którzy poszukują interesujących ofert rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności wykorzystywanych w badaniach genealogiczno-regionalnych.
Cel studiów: Głównym celem proponowanych studiów podyplomowych jest umożliwienie pogłębienia wiedzy i doskonalenia warsztatu genealoga zarówno osobom z wykształceniem historycznym, jak i pasjonatom genealogii i regionalistyki, którzy nie ukończyli studiów historycznych, zaś chcą mieć do czynienia z genealogią na gruncie zawodowym lub amatorskim. Studia mają przede wszystkim charakter praktyczny, aby umożliwić zdobycie lub pogłębienie wiedzy oraz uzyskanie umiejętności związanych z genealogią, regionalistyką i historią społeczną. Mają również na celu zapoznanie studentów z metodologią i metodyką prowadzenia samodzielnych poszukiwań i badań, w tym również przygotowania różnorodnych prac o charakterze genealogicznym.
Kwalifikacje: Absolwent studiów uzupełnia lub zdobywa wiedzę oraz zyskuje umiejętności i kompetencje w szczególności w zakresie: samodzielnego i profesjonalnego przygotowania wywodów genealogicznych, monografii i zarysów monograficznych konkretnych postaci, rodzin i rodów, biogramów i biografii, opracowań, prac analitycznych; znajomości terminologii, podstawowej literatury i najważniejszych źródeł, metodologii i metodyki prowadzenia badań i poszukiwań genealogicznych, najnowszych dokonań genealogii i niektórych innych nauk pomocniczych historii; samodzielnego docierania i rozpoznawania kluczowych źródeł wiedzy genealogicznej, w tym przekazów pisanych przechowywanych w archiwach zarówno świeckich, jak i kościelnych oraz kolekcjach bibliotecznych wraz z umiejętnością krytycznej analizy owych przekazów; znajomości historii społecznej Polski od średniowiecza do XX wieku, w tym o najważniejszych tendencjach i zjawiskach, procesach i przemianach; wykorzystania nowoczesnych technologii w badaniach historycznych i genealogicznych; prowadzenia popularyzacji wiedzy historycznej, w tym również tradycji lokalnej lub regionalnej przy użyciu atrakcyjniejszych form przekazu; umiejętności inicjowania oraz prowadzenia badań i poszukiwań historyczno-genealogicznych jako drogi prowadzącej do lepszego poznania przeszłości i dziedzictwa lokalnego.
Słuchacz ma zrealizować 200 godzin zajęć dydaktycznych, objętych programem studiów w trakcie dwusemestralnego toku studiowania, na które składa się 19 przedmiotów, których osią są wykłady i ćwiczenia związane z funkcjonowaniem społeczeństwa od średniowiecza do XX wieku. Jednocześnie w ofercie dydaktycznej studiów znajdują się m.in. takie przedmioty, jak: translatoria z języków łacińskiego, rosyjskiego i niemieckiego, genealogia genetyczna, heraldyka, prawne aspekty badań genealogicznych, Internet w badaniach genealogicznych czy demografia historyczna, zaś całość wieńczą warsztaty dyplomowe, które będą się odbywać zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim
Zapisy
od 2020-06-01 do 2020-08-31
Limit miejsc
30
Język wykładowy
polski
Zasady kwalifikacji
Kandydaci na studia podyplomowe muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich wszelkich kierunków i przyjmowani są na studia w trybie postępowania rekrutacyjnego ustalonego przez Wydział Nauk Historycznych (UKSW) i decyduje kolejność zgłoszeń.
Wysokość czesnego
Opłata za jeden semestr: 1 750,00 zł (dwa semestry: 3 500,00 zł)
Oprac. P. H.
Zob. > PROGRAM STUDIÓW

ZAPRASZAMY NA STRONĘ INSTYTUT HISTORII > INSTYTUT HISTORII

 

 

Skip to content