SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

I. Wewnętrzne akty prawne:

konstytuujące wewnętrzny sytstem zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów uczelni i jednostki w tym zakresie:

 • Zarządzenie Nr 49/2015 Rektora UKSW z dnia 2 października 2015 r.
  w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

dotyczące tworzenia programów kształcenia na studiach, st. doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających:

 • Uchwała Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów studiów doktoranckich, a także planów i programów studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
 • załączniki 1-3
 • załącznik nr 1 – Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku/studiach podyplomowych
 • załącznik nr 2.1 – Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku
 • załącznik nr 2.2 – Dokumentacja związana z programem studiów na studiach podyplomowych
 • załącznik nr 3 – Wzór matrycy
 • edytowalne wersje załączników 1-3
 • Decyzja 4/2013 Rektora UKSW z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa)
 • Załącznik nr 1

dotyczące określania i weryfikowania efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania

Księga procedur

 • zal 1– instrukcja archiwizacji pracy dyplomowej
 • zal 2– wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
 • zal 3– oświadczenie o autorze pracy dyplomowej
 • zal 4– oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej
 • Uchwała Senatu nr 28/2017 z dnia 23.03.2017
  w sprawie oceny jakości kształcenia za rok akademicki 2015/2016
  oraz wytycznych dotyczących poprawy jakości kształcenia za rok akademicki 2017/2018 dla jednostek prowadzących kształcenie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Warszawie

dotyczące zasad rekrutacji

 • Uchwała Nr 48/2017 Senatu UKSW z dnia 25 maja 2017 r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018
 • Zarządzenie Nr 31/2017 Rektora UKSW z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących
  postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w UKSW na rok akademicki 2017/2018

dotyczące toku studiów

dotyczące oceny nauczycieli akademickich i jednostek ogólnouczelnianych

 • Decyzja nr 21/2013 Rektora UKSW z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych
 • Decyzja nr 3/2014 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniająca Decyzję nr 21/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych

dotyczące funkcjonowanie biura karier i in.

 • Zarządzenie Nr 61/2012 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 17 września 2012r. w sprawie przekształcenia Biura ds. Absolwentów i Przyjaciół UKSW
 • Zarządzenie Nr 37/2011 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 19 września 2011r. zmieniające zarządzenie Rektora UKSW nr 47/2005 z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie utworzenia w UKSW Biura Karier zmienionego zarządzeniem Rektora UKSW Nr 3/2008 z dnia 21 stycznia 2008r. (zawiera ujednolicony tekst zarządzenia)

dotyczące pomocy udzielanej studentom w trakcie kształcenia

 • Obwieszczenie Nr 10/2016 Rektora UKSW z dnia 14 września 2016 r. ws. ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia 52/2014 z dn. 25 sierpnia 2014 ws. Regulaminu Pomocy Materialnejdla Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kolejne zmiany w tym zarządzeniu to:
 • Zarządzenie 12/2017Rektora UKSW z dn. 6 marca 2017 (rachunek bankowy, zasady sładania wniosków, zmiana zał. 2,3,5 oraz dodanie zał. 11 i 12)

II. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia:

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych – prezentacja

 1. System podejmowania decyzji
 2. Upoważnione organy i jednostki UKSW oraz ich zadania
 3. Rektor (z upoważnienia zadania te wykonuje prorektor właściwy ds. kształcenia)
 • Senat UKSW
 • Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • Komisje ds. jakości ksztacenia w jednostkach
 • Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • Komisje dydaktyczne
 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • Dziekan
 • Kierownik jednostki ogólnouczelnianej
 • Ośrodek Badań Jakości i Ewaluacji UKSW
 • Biuro Karier
 • Dział Kształcenia
 • Samorząd Studentów
 • Samorząd Doktorantów
 • Centrum Systemów Informatycznych
 • Audyt wewnętrzny

III. Poprzednie akty:

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości

 • Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r.
  w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Zarządzenie nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 19/2011Rektora UKSW z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 • Uchwała Senatu nr 69/2013 z dnia 21.05.2013 w sprawie oceny jakości kształcenia oraz wytycznych dotyczących poprawy jakości kształcenia dla jednostek prowadzących kształcenie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie –
  po zmianach: US nr 46/2014 z dnia 24.04.2014 r. oraz US 63/2015 z dnia 22.05.2015
  tekst jednolity

Tworzenia programów kształcenia

 • Uchwała Nr 37/2015 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia, a także planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających, po zmianach Uchwałą 98/2015 z dn.25.06.2015 i Uchwałą 54/2016 z dn.21.04.2016.

Zasady rekrutacji

 • Uchwała Nr 61/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2012/ 2013
 • Uchwała Nr 45/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 61/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
 • Uchwała Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2012/2013
 • Uchwała Nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/ 2014
 • Uchwała Nr 68/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie
  z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2014/2015: zał. nr 1 – szczegółowe warunki….z dokumentem RP; zał.nr 2 – szczegółowe warunki…z dokumentem spoza RP.
 • Uchwała Nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie
  z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2015/2016
 • Uchwała Nr 53/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie
  z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2016/2017 – zm. Uchwałą 78/2016 z dn. 19 maja 2016
 • Uchwała Nr 77/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2016/2017

 

Skip to content