Przejdź do treści

Szkoła Doktorska UKSW to doskonałe miejsce dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania naukowe potwierdzone zdobyciem tytułu naukowego. Zaangażowani promotorzy oraz nowoczesna infrastruktura i dostęp do zasobów Uniwersytetu, pozwalają na przygotowanie pracy doktorskiej na najwyższym poziomie. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW ma charakter interdyscyplinarny, co stwarza doktorantom dobre warunki do rozwoju naukowego także z innych dziedzin. Doktoranci mają możliwość rozwinięcia warsztatu naukowego oraz kompetencji metodologicznych.

W tym roku rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKSW obejmuje następujące dyscypliny: filozofię, historię, literaturoznawstwo, nauki teologiczne, nauki prawne, prawo kanoniczne, pedagogikę oraz psychologię. Kształcenie jest bezpłatne i odbywa się w trybie stacjonarnym. Trwa 8 semestrów, w trakcie których każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie. W procesie rekrutacyjnym mogą wziąć udział osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz posiadają dorobek naukowy. Niezbędne jest także przedstawienie wstępnej koncepcji tematyki badawczej.

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zarejestrować się w systemie IRK i uzupełnić dane osobowe oraz wgrać wymagane dokumenty. Komisja Kwalifikacyjna dokona oceny projektu badawczego oraz dorobku naukowego. Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne

i uzyskają wymaganą liczbę punktów, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

– Nowością w kształceniu doktorantów w naszym Uniwersytecie jest seminarium „state of the art” obowiązujące podczas trzech lat kształcenia. Polega ono na uczestnictwie w zajęciach, podczas których doktoranci dzielą się między sobą tezami, założeniami pracy badawczej, wygłaszają referaty, komentarze, uczestniczą w dyskusji, bronią swoich tez, odpowiadając na pytania zarówno koleżanek i kolegów, jak i komisji oceniającej. To taki trening do obrony doktorskiej, ale też do mierzenia się z wystąpieniami na konferencjach, nabycia umiejętności uczestnictwa w interdyscyplinarnej dyskusji naukowej – mówi dr hab. Elżbieta Karska, prof. uczelni – dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szkoła Doktorska UKSW zajęła II miejsce w konkursie Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kategorii „Najbardziej Prodoktorancka Uczelnia w Polsce – PRODOK 2020”.

Więcej informacji o Szkole Doktorskiej UKSW (https://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/)

Uchwała rekrutacyjna (https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5830)