Przejdź do treści

Historia i archiwistyka

Pełnomocnik do spraw praktyk

Pełnomocnikiem do spraw praktyk w Instytucie Historii jest dr Małgorzata Pęgier, która pełni dyżur w czwartki w godz. 10:00-11:30, s. 315.

Karta praktykanta – historia

Karta praktykanta – archiwistyka

Karta praktykanta

Miejsce odbywania praktyk studenckich


Archeologia i zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Nowe zasady odbywania praktyk na kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym

Uwaga! Nowy regulamin praktyk na kierunku Archeologia

Praktyki dla ZDK

zamek

Studenci Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym odbywają 3-tygodniowe praktyki po I, II i IV (I rok studiów magisterskich) roku studiów.

  • Po I roku są to praktyki odbywają się głównie w muzeach, przede wszystkim warszawskich, ale jeśli ktoś ma ulubioną instytucję kultury w innej miejscowości to jesteśmy otwarci – umożliwiamy praktyki na terenie całej Polski.
  • Po II roku praktyki odbywają się w urzędzie konserwatorskim, najczęściej w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, choć i tu jesteśmy otwarci na inicjatywy studentów.
  • Po IV roku można odbyć praktyki w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu lub w innym urzędzie.

Ponadto nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w 3 objazdach naukowych:

  • Wielkopolska i Kujawy
  • Warmia i Mazury
  • Małopolska
    podczas których zwiedzają perełki polskiego dziedzictwa kulturowego (np. Biskupin, Ostrów Lednicki, Gniezno, Toruń, Kraków, Kruszwica i wiele innych!). Dzięki temu poznają dziedzictwo kulturowe naszego kraju nie tylko w teorii, ale i praktyce!
sponsor

Nasze wykopaliska

Posiadamy bogatą ofertę wykopalisk: łużyckie grodzisko w Saksonii, osady z epoki żelaza, średniowieczne zamki i cmentarzyska kurhanowe oraz ślady rzymskiego osadnictwa w Chorwacji.

wykopalisko

PRZEZMARK: położony nad Motławą Wielką zamek krzyżacki zbudowany w XIV w. Od połowy XV w. siedziba krzyżackiego komtura, która funkcję obronną pełniła do wieku XVI. Odkrywamy tu głównie elementy architektury i ceramikę, ale zdarzają się też piękne kafle z motywami roślinnymi i zoomorficznymi.

wykopalisko

PUSZCZA BIAŁOWIESKA – wczesnośredniowieczne cmentarzyska kurhanowe badane są w ramach grantu NCN „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze puszczy białowieskiej”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. P. Urbańczyk.Celem tegorocznych badań jest określenie i potwierdzenie funkcji i chronologii eksplorowanych kopców. Miejsca chowania zmarłych w puszczy są wyjątkowe ze względu na różnorodność: występują tu zarówno pochówki ciałopalno jak i szkieletowe.

wykopalisko

GRODZISKA NA WARMII I MAZURACH – w ramach grantu NPRH „Katalog grodzisk Warmii i Mazur” prof. Z. Kobylińskiego badane są przede wszystkim ślady osadnictwa z epoki żelaza i wczesnego średniowiecza. Oprócz śladów zabudowy drewnianej zdarzają się narzędzia i elementy uzbrojenia, np. brązowe siekierki.

wykopalisko

KEMBERG (NIEMCY) – tuż obok tego średniowiecznego miasta znajduje się łużyckie grodzisko z późnej epoki brązu, które jest najdalej na zachód położonym grodziskiem bagiennym z tego okresu. Dzięki specyficznemu dla terenów bagiennych mikroklimatowi świetnie zachowują się tu elementy konstrukcji drewnianych, które na wielu wykopaliskach są rzadkością.

wykopalisko

CHORWACJA – badania w zatoce Plemići i na Wyspie Rab prowadzone są przy współpracy z Instytutem Archeologii w Zadarze i Instytutem Archeologii w Zagrzebiu. Do tej pory udało się odkryć największy rzymski kompleks magazynowy w Dalmacji, elementy pieców i infrastruktury portowej oraz rzymską willę, a ponadto ogromną ilość ceramiki, monety i inskrypcje. Badania prowadzone są w ramach projektu RED: Roman Economy in Dalmatia, finansowanego przez Croatian Science Foundation.

wykopalisko

WIŚLICA – badania wczesnośredniowiecznego cmentarzyska prowadzone są we współpracy z firmą INCEDO3D ANDRZEJ GOŁEMBNIK. W okresie pomiędzy X a XIII w. Wiślica była jednym z ważniejszych ośrodków administracyjnych w Małopolsce. Na cmentarzysku z tego samego okresu znajdujemy bardzo dobrze zachowane ludzkie szkielety i różne elementy wyposażenia grobowego.


Historia sztuki

Nowy regulamin i karty praktyk 2022/2023

Programy studiów – historia sztuki


ODKIŚ

Nowy regulamin i kart praktyk 2021/22

Program praktyk

Studentki i studenci ODKiŚ zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 90 godzin w terminie od czerwca po 4 semestrze do końca stycznia po 5 semestrze.

Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro Karier UKSW.

Informacje dotyczące zasad i form odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk Studenckich UKSW oraz program praktyk

Opiekunką praktyk w IHS UKSW jest dr Beata Lewińska: b.lewinska-gwozdz@uksw.edu.pl