Przejdź do treści

O wydziale

1 października 2019 roku decyzją Rektora UKSW wyodrębniony został WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH

Bibliografia

1. K. Łatak, „Wydział Nauk Historycznych i Społecznych” [w]: „Słownik biograficzny pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”, red. D. Milewski, Warszawa 2012


Początki

WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH i Akademii Teologii Katolickiej (ATK), przekształconej w 1999 r. w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kiedy to 1 lipca 1987 r. z Wydziału Teologicznego wyodrębniono Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych. Nowy Wydział składał się z 16 katedr: Historii Kościoła Starożytnego, Historii Kościoła Średniowiecznego, Historii Kościoła w Czasach Najnowszych, Literatury Chrześcijańskiej Starożytnego Wschodu, Literatury Chrześcijańskiej Starożytnego Zachodu, Studiów Źródłoznawczych Muzyki Dawnej, Historii i Teorii Muzyki Wielogłosowej, Historii Sztuki Średniowiecznej, Historii Sztuki Nowożytnej, Historii Sztuki Współczesnej, Archeologii Starożytnego i Bliskiego Wschodu, Archeologii Starożytnego Chrześcijańskiego Zachodu, Historii Doktryn Społeczno – Gospodarczych, Etyki Społeczno – Gospodarczej i Socjologii Religii. Wśród specjalności, które znalazły się w ofercie naukowej Wydziału były dwa kierunki: historia i socjologia z uprawnieniami do doktoryzowania i habilitowania. Kierunek historyczny obejmował pięć specjalności: archeologia chrześcijańska, historia Kościoła, historia sztuki sakralnej, muzykologia kościelna oraz literatura wczesnochrześcijańska. Kierunek socjologiczny obejmował dwie specjalności: socjologia religii oraz nauki społeczne (politologia). Wydział zatrudniał wówczas 31 pracowników naukowo-dydaktycznych, a na dwóch kierunkach i siedmiu specjalnościach studiowało w sumie 251 studentów. Wraz z przekształceniem ATK w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wydział zmienił nazwę na Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Tworzyły go wówczas Instytut Nauk Historycznych oraz Instytut Politologii. W 2002 r. z Instytutu Nauk Historycznych wyodrębnił się Instytut Historii Sztuki a z Instytutu Politologii Instytut Socjologii. W 2008 r. Wydział powiększył się o Instytut Archeologii. Rok później siedzibą WNHiS stał się nowoczesny budynek (nr 23) na kampusie

Wydział nauk historycznych i społecznych

był jednym z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadził badania naukowe, zapewnia dostęp do wiedzy i nabywania umiejętności wszystkim, którzy mają do tego prawo, upowszechnia i udostępnia wiedzę, kształci kadry naukowe, wykonuje ekspertyzy naukowe na użytek instytucji zewnętrznych, współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi uniwersyteckimi i pozauniwersyteckimi, władzami publicznymi szczebla centralnego, regionalnego oraz lokalnego, instytucjami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi zarówno w kraju, jak i zagranicą. W skład Wydziału wchodziło pięć Instytutów: Instytut Archeologii, Instytut Historii Sztuki, Instytut Nauk Historycznych, Instytut Politologii oraz Instytut Socjologii. Oferta dydaktyczna obejmowała dziesięć kierunków studiów pierwszego stopnia oraz sześć kierunków studiów drugiego stopnia, a także studia trzeciego stopnia w trzech dyscyplinach. Studia prowadzone były w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wydział posiadał uprawnienia do doktoryzowania w zakresie historii, nauk o polityce i socjologii, do habilitowania w zakresie historii, socjologii oraz politologii, a także do prowadzenia procedury w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora.


30 lecie wydzialu