Przejdź do treści

Regulaminy ogólnouczelniane:

Zarządzenie Nr 37/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 52/2014 Rektora UKSW z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Załącznik nr 10 do regulaminu pomocy materialnej dla studentów UKSW

Obowiązki studentów i pracowników UKSW


Prawa i obowiązki studenta

§19

Student ma prawo do:

 1. zdobywania wiedzy na wybranym kierunku studiów, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, uzyskiwania pomocy nauczycieli akademickich oraz organów Uniwersytetu, korzystania z pomieszczeń, urządzeń i środków oraz całości zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. studiowania według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia zgodnie z §15;
 3. współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez organy kolegialne Uniwersytetu za pośrednictwem przedstawicieli studentów;
 4. zgłaszania do władz Uniwersytetu postulatów dotyczących planów studiów, programów kształcenia, spraw związanych z procesem nauczania i wychowania oraz warunkami socjalnobytowymi;
 5. przystępowania do istniejących uczelnianych organizacji studenckich i zakładania nowych;
 6. uczestniczenia w badaniach prowadzonych przez Uniwersytet;
 7. rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym celu z urządzeń i środków Uniwersytetu oraz z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uniwersytetu;
 8. przeniesień i wznowień studiów, zgodnie z § 22 – 24;
 9. uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków studiów;
 10. przystępowania do egzaminów przed sesją, zgodnie z § 27 ust. 1;
 11. uczestniczenia w zajęciach wyższych lat studiów, zgodnie z § 27 ust. 2;
 12. przystępowania do egzaminów poprawkowych, zgodnie z § 31 ust. 1;
 13. przystępowania do egzaminów komisyjnych, zgodnie z § 32;
 14. korzystania z urlopów, zgodnie z § 36 – 38;
 15. otrzymywania nagród i wyróżnień, zgodnie z § 39 i 40;
 16. podejmowania pracy zarobkowej, co nie może być podstawą ubiegania się o zwolnienie z uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach;
 17. przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta;
 18. zachowania praw studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończył studia pierwszego stopnia z wyłączeniem prawa do pomocy materialnej.

§20

Do podstawowych obowiązków studenta należy:

 1. postępowanie zgodne z treścią ślubowania, a w szczególności:
 1. etyczne korzystanie z oferty dydaktycznej Uniwersytetu,
 2. terminowe dopełnianie obowiązków związanych ze studiami, w tym terminowe ich zakończenie,
 3. poszanowanie praw i obyczajów akademickich,
 4. dbałość o dobre imię Uniwersytetu i jego tradycje,
 5. poszanowanie mienia Uniwersytetu;
 6. stosowanie się do ustaleń organizacyjnych Dziekana, a w szczególności:
 • w określonym przez Dziekana terminie, zapisywanie się na zajęcia w systemie USOSweb, uczestniczenie w nich oraz ich zaliczanie, jak również zdawanie egzaminów zgodnie z planem studiów i harmonogramem sesji po uprzednim spełnieniu szczegółowych wymagań związanych z tymi zajęciami, zaliczeniami i egzaminami,
 • bezzwłoczne powiadomienie dziekanatu o zmianie nazwiska lub adresu,
 • bezzwłoczne powiadomienie właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu o zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływa to na przyznanie lub wysokość pomocy materialnej,
 • terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne zgodnie z zawartą umową o odpłatności za usługi edukacyjne i przepisami ogólnymi Uniwersytetu.
 • Potwierdzeniem rozliczenia się studenta z obowiązków wobec Uniwersytetu, po jego opuszczeniu, stanowi wypełniona karta obiegowa studenta, przedstawiona w dziekanacie właściwego wydziału, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

§21

Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego na zasadach określonych w dziale IV, rozdziale 6 Ustawy.