“Kobiety w Prusach Królewskich”

Opracowanie pod redakcją ks. prof. dr hab. Wojciecha Zawadzkiego

„Ukazało się już wiele opracowań naukowych prezentujących rolę i pozycję kobiet w nowożytnej Polsce. Nadal słabo rozpoznana jest ta problematyka w odniesieniu do Prus Królewskich. Teren ten miał swą specyfikę polityczną, wyznaniową, ekonomiczną, społeczną i etniczną. Wiele procesów dziejowych przebiegało na ziemiach pruskich inaczej niż w Koronie, na Litwie i Kresach. Jak bardzo wspomniane odmienności dotykały życia codziennego zamieszkujących te ziemie niewiast? Problematyka ta była przedmiotem zainteresowania konferencji naukowej zorganizowanej przez Diecezję Elbląską oraz Instytut Nauk Historycznych, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 12 grudnia 2019 r. w Elblągu. Wygłoszone referaty prezentowane są w niniejszej publikacji”.

Spis treści

 • Roman Czaja, Pozycja kobiet w rodzinach patrycjuszowskich w wielkich miastach pruskich w średniowieczu
 • Piotr Oliński, Kobiety z Prus Królewskich jako benefaktorki klasztorów w II połowie XV i w początkach XVI w.
 • Jacek Wijaczka, „Czarownice” w dobrach miejskich Gdańska w czasach wczesnonowożytnych
 • Edmund Kizik, Kobiety w aktach gdańskiego Urzędu Burgrabiego pierwszej połowy XVII w.
 • Jaśmina Korczak-Siedlecka, Kobiety jako sprawczynie i ofiary przemocy we wsiach Prus Królewskich w XVI-XVII w.
 • Sławomir Kościelak, Kobiety w krzywym zwierciadle pomorsko-gdańskich ksiąg konsystorskich z XVIII w.
 • Waldemar Graczyk, Zabiegi biskupa Stanisława Łubieńskiego około sprowadzenia do diecezji płockiej w latach 20. XVII w. sióstr katarzynek Irena Makarczyk, Kobiety na starostwach w Prusach Królewskich (1454-1772)Andrzej Groth, Gospodarcza aktywność kobiet w wielkich miastach Prus KrólewskichPiotr Birecki, Kobieta w sztuce nowożytnej Prus Królewskich. Szkic do portretu
 • Andrzej Woziński, Dwa oblicza kobiety z astrologią w tle w późnośredniowiecznym obrazie Oblężenie Malborka z Dworu Artusa w Gdańsku
 • Andrzej Kopiczko, Kościelne fundacje kobiet na Warmii w świetle protokołów powizytacyjnych z XVIII w.
 • Wiesław Nowosad, Małgorzata Grupa, Ubiory kobiece z terenu Prus Królewskich z XVI-XVIII w. – źródła pisane i archeologiczne
 • Jolanta M. Marszalska, Księżne Sanguszkowe w środowisku kulturowym i społecznym Gdańska w drugiej połowie XVIII w.
 • Barbara Krysztopa-Czupryńska, Obraz szlachcianek z Prus Królewskich w świetle siedemnastowiecznych testamentów sporządzonych przez kobiety
 • Wojciech Zawadzki, Luteranki malborskie w drugiej połowie XVII w. w świetle mów pogrzebowych
 • Joanna Szkolnicka, Obraz patrycjuszki w elbląskich siedemnasto- i osiemnastowiecznych kazaniach pogrzebowych
 • Radosław Kubus, „Ku przestrodze”. Kary zasądzane wobec kobiet w pierwszej połowie XIX w. w świetle gdańskiego czasopisma urzędowego
Skip to content