Przejdź do treści
Prof. Martin Gojda
Prof. zw. dr hab., Instytut Archeologii UKSW

E-mail: martin.gojda@seznam.cz
Profesor archeologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie (Czechy), gdzie prowadzi zajęcia z archeologii krajobrazu, nieinwazyjnych metod badawczych, archeologicznej teledetekcji oraz archeologii Europy wczesnego średniowiecza. Jest również koordynatorem programu archeologii lotniczej i kuratorem archiwum zdjęć lotniczych w Instytucie Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.

Absolwent archeologii i historii Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Karola w Pradze, pracownik naukowy Instytutu Archeologii Czeskiej Akademii Nauk (IA CAS) w Pradze. W latach 80. kierował wykopaliskami największego osadnictwa wczesnośredniowiecznego na terenie zachodnich Słowian w Roztokach, dyst. Praga-Zachód. Od 1992 roku jest kierownikiem programu archeologii lotniczej w IA CAS i kuratorem archiwum zdjęć lotniczych. Od 1997 r. Program ten jest częścią jednego z największych projektów archeologii krajobrazu w Europie Środkowej i jest najlepiej finansowanym projektem badawczym w dziedzinie archeologii czeskiej pt. „Wzory osadnicze w prehistorycznych Czechach. Potencjał nieinwazyjnej archeologii ”.

W 2000 roku został odznaczony Złotym Godłem Ministra Kultury RP za wkład w rozwój lotniczych badań archeologicznych w Polsce, które realizował we współpracy z Główny Archeolog RP w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa. Od 2008 roku jest członkiem International Advisory Board czasopisma Archaeologia Polona. W 2012 roku został odznaczony Medalem Ministra Edukacji Rzeczypospolitej Polskiej i Medalem Pamiątkowym Rektora Uniwersytetu Zachodnioczeskiego.

W latach 2012 – 2013 był przewodniczącym Rady Organizacyjnej Dorocznej Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów odbywającej się we wrześniu 2013 roku na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie oraz przewodniczącym Rady Naukowej tej konferencji.

Opublikował kilka książek w Czechach, Wielkiej Brytanii i Polsce, z których najnowsza „Air Survey and Remote Sensing in Archaeology” została wydana przez Wydawnicztwo naukowe UKSW w 2020 roku.
Prof. Stefan Kozłowski
Profesor emeritus, Instytut Archelogii UKSW

E-mail: skkozlowski@op.pl
Członek-korespondent PAU, były przewodniczacy Komisji Mezolitycznej UISPP.

Badacz mezolitu (Thinking Mesolithic, Oxford 2009, Oxbow, 544 pp., wykopaliska w Belgii – Grotte Coleoptere i we Wloszech – Riparo Gaban), neolitu Bliskiego Wschodu (wykopaliska w Iraku: Nemrik, M’lefaat), i polskiego paleolitu (Jaskinia Maszycka), badacz historii polskiej archeologii.

Promotor 12 doktoratów, recenzent profesur, habilitacji.

Były Prodziekan Wydziału Histortycznego UW.

Najważniejsze publikacje

prof. dr hab. Teresa Dąbrowska (śp.)

prof. dr hab. Jacek Lech

prof. dr hab. Maria Miśkiewicz

dr hab. prof. UKSW Marek Dulinicz (śp.)

dr hab. prof. UKSW Carola Metzner-Nebelsick

dr hab. prof. UKSW Rafał Zapłata

dr Michał Bieniada

dr Tadeusz Gołgowski

dr Magdalena Łaptaś